(هفت قوس)

 

بنام اکرم یاری، بنام داس و چکش

به گام سرخ حقیقت، به گام داس و چکش

"به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد"

سلام اکرم یاری، سلام داس و چکش

زبان داغ شقایق چه سرخ میخواند

پیام اکرم یاری، پیام داس و چکش

"بخوان بنام گل سرخ در صحاری شب"

کلام اکرم یاری، کلام داس و چکش

به (هفت قوس) سپهر شهید آزادی

مقام اکرم یاری، مقام داس و چکش

"که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

دوام اکرم یاری، دوام داس و چکش

 

 

 

"نبرده"