اطلاعیه

وب سایت شورش درماه می سال 2008تاسیس شد.این وب سایت بارعایت خط سیاسی انقلابی در روشنایی مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم طی بیشترازشش سال بمثابه بخشی ازارگان نشراتی جنبش مارکسیستی - لنینیستی- مائویستی افغانستان موفقانه فعالیت کرده است.

مبارزه علیه نظام سرمایداری ودرراس آن امپریالیزم سرمایداری هدف عمده وب سایت شورش را تشکیل داده وخواهدداد. شورش مبارزه علیه فئودالیزم، بورژوازی بیروکرات ونمایندگان فکری آنها یعنی اپورتونیزم راست ساما(ساما- ادامه دهندگان)، رویزیونیزم سازمان رهائی وچکیده های آن مانند راوا، حزب همبستگی(بخوان هبستگی با امپریالیزم) وسازمان انقلابی(ساا) وفحاشان و لمپن های هرزه راجداازمبارزه علیه امپریالیزم سرمایداری نمی داند. بهمین دلیل یک قسمت قابل توجه انتشارات شورش را تنهامبارزه رفقای مائویست افغانستان وسایررفقاعلیه اپورتونیزم، رویزیونیزم ولمپنی عناصرهرزه تشکیل میدهد.

آنچه شورش درمبارزه دوشادوش وب سایت بخش های دیگرجنبش مائویستی افغانستان انجام داده بدون شک استحکامرشالوده وبنیادجنبش مائویستی افغانستان بوده وهست. ازاین ببعدنام ساما، سازمان رهائی وساابرای هر انقلابی و انقلاب طلب صادق بدون هیچ درنگی باخیانت، تسلیم طلبی طبقاتی و ملی، کودتاگری، اوانتوریزم وماجراجوئی، اسلام گرائی و سازش طلبی طبقاتی همراه میباشد.در این سرزمین اپورتونیزم ورویزیونیزم تحت هرنام دیگری استحاله خواهدگردید بغیر ازاین نام ها، زیرا مبارزات ایدئولوژیک- سیاسی کمونیست های افغانستان این امررا منتفی ساخته است.

اکنون شورش دردست بازسازی قرارگرفته زیرا cyntex سینتکس های شورش به شش ونیم سال قبل تعلق دارندوباخواستهای کنونی دنیای انفارمتیک فاصله میگیرد. برای مرفوع ساختن این مشکل ماتا ماه فیبروری سال 2015قادربه انتشارات نخواهیم بود. دراین مدت ماازطریق"پیام آزادی"  و"مشی توده ای" وب سایت های رفقای شریک درائتلاف مائویستی افغانستان حرف خواهیم زد.

ما امیدواریم که بتوانیم تاماه فیبروری شورش راباعکس های مارکس، لنین ومائوتسه دون وشعار "پرولتاریای سراسرجهان متحدشوید!" درراستای خط رفیق اکرم یاری باردیگرفعال سازیم.

زنده باد مارکسیزم- لنینیزم- مائویزم!

واژگون با امپریالیست های اشغالگر!

نابود باد نظام سرمایداری!

به پیش درجهت تدارک جنگ خلق!

وب سایت شورش