بیانیه احزاب و سازمانهای مائوئیست به مناسبت بزرگداشت از (اول می) 2014 میلادی

 

اول می 2014 میلادی

زنده باد روز ] اول[ می، روز پرولتاریای رزمنده ،برای رسیدن به کمونیسم!

 

جهان در سال 2014 میلادی چی قسم به نظر میرسد؟ عراق، سوریه، اکراین، لیبی، مالی، افغانستان، مصر...در شمار روز افزون کشور ها، تلاش هایی از برای بی ثبات ساختن حکومات صورت می پذیرد، دار و دسته های حاکمه واژوگون میشوند، تا باشد که دار و دسته ء جدیدی جای آنرا بگیرد. این بدان معنا است که {بخشی از}  بورژوازی بروکرات  حکمران تبدیل میشود، حال آنکه  بی آنکه برای فئودالیزم خطری متصور باشد.

 

فهم دلیل این موضوع، آسان است: سرمایه داری نمی تواند بر بحران درونی {=ذاتی} خویش که برخاسته از قانون گرایش بسوی نرخ نزولی سود است، فایق آید. تظاهر این امر، به شکل مداخله گری های بیشتر امپریالیستی، {و} ایجاد تضاد های بیشتر در میان {کمپ} امپریالیست ها بوده، که به گونه ء جنگ های بیشتر، فقر بیشتر، عوامفریبی ملی و اجتماعی بیشتر، و در فاشیسم به مثابهء "دیکتاتوری تروریستی عریان ارتجاعی ترین، شووینیست ترین و امپریالیست ترین عناصر سرمایه ء مالی"  نمودار میشود.

 

در زمینه، این همچنان به این معنا است که از نگاه ماهوی، بربر منشی خویشتن را هر چه بیشتر تبارز میدهد.  بی تفاوتی، ذهنی گرایی، فردگرایی، روحیه ء {لجام گسیخته گی} رفابت، و امثالهم عبارت از ارزش هایی اند که "منطقی" و "عادی" جلوه داده میشوند;  اینهمه در حالی است که از سوی دیگر ادیان تسلیت میگویند، نامعقولی حکمفرما است، در پناه خرده-فرهنگ ها می خزند...و غیره. فرهنگ همچنان به بهانه ء گسترش بازار سرمایه داری,  زیر رگبار حملات است. همچنان طبیعت در چهار دانگ جهان با نظر داشت فوریت انباشت سرمایه مورد حمله قرار میگیرد.

 

با اینهمه, اینها تنها یک جنبه از حقیقت را به نمایش میگذارد. ما در دوره ای  زنده گی میکنیم که موقتا { چیره گی از آن سرمایه است}, حال آنکه از سوی دیگر, در بستر یک "دوره ای از 50 تا 100 سال" بسر میبریم. این بدین معنا است که سده ی بیست و یکم میلادی, دوره ء {وقوع } انقلاب جهانی است. "صدر گونزالو برای ما تدریس میکند که در روند انقلاب جهانی برای روفتن امپریالیزم و ارتجاع از روی جهان، سه لحظه {=برهه} وجود دارد. نخست: دفاع راهبردی; دودیگر، تعادل راهبردی; و سوم، تعرض راهبردی انقلاب جهانی.

 

وی به این استنباط بوسیله ء به کار گیری قانون تضاد در انقلاب ، نایل می آید، قانونی که بر همه چیز حکمفرماست. و همه تضاد ها طی پروسه مبارزه، دو جنبه دارند; در این مورد {عبارتند از} انقلاب و ضد انقلاب(...). منظور ما روندی است دراز هنگام با اعتقاد محکم به رسیدن به کمونیسم حتی اگر این روند همراه با رشته پیچ و گدار ها، و باشگونه گردش هایی باشد که ضرورتا به وقوع می پیوندد(...). به حیث کمونیست، ما نه تنها ملزم به در نظر داشت لحظه ء مشخص باشیم، بلکه سالیان درازی را که در راه اند را نیز باید مد نظر داشته باشیم."

(حزب کمونیست پیرو: مشی بین الملی، 1988 میلادی)

 

بدین ملحوظ، ما بر آنیم که لازم است که تاریخ کشور خویش را بدانیم، از جنبه های دموکراتیک به دفاع برخیزیم، و جنبه های انقلابی را به مثابه ء اندیشه ء راهنما  سنتز کنیم تا راه برای انقلاب هموار گردد، تا پیروزی جنگ خلق را شاهد باشیم، و این مامول زیر درفش مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم، جهانبینی پرولتاریا که تنها بوسیله ء {هدایت} حزب کمونیست اصیل بدست می آید، برآورده میشود.

 

لهذا نادرست خواهد بود که تحت تاثیر  پراگنش توهمات عبودیتی از قماش آنچه  توسط  پاپ ها John XXIII   و John Paul II، و طی این هفته  مطرح گردیدند، قرار گیریم، زیرا که همه و همه در خدمت پخش خرافات موهوم بوده، و از همین قبل است تبلیغات شدید جاری در افغانستان در باره ء انتخابات، که یگانه هدف آنها همانا تقویه ء وضعیت مستعمراتی در آن کشور میباشد. به همین نهج است وعده های دروغینی که در بنگلادیش در مورد بهبود وضعیت کار در یک سالی که از فرو ریزی عمارت رنا پلازا میگذرد، سر هم میشود. چنین خواهد بود انتخابات اروپایی که در راه است، چنانکه بر آن اند که اصلاح طلبان رادیکال در بلجیم به موفقیت هایی نایل آیند، اما در فرانسه دور نما ها پیروزی در انتخابات را جشن خواهند گرفت. این ها همه تلاش هایی است برای زنده و سر پا نگهداشتن سیستمی که قبل بر این به فرجام و بن بست رسیده ، و محکومیت تاریخی را کسب نموده است.

لهذا، ما فراخوان میدهیم: پرولتاریا و خلق های ستمدیده و ملل تحت ستم جهان، متحد شوید!

جنگ خلق تا کمونیسم!

امضا کننده گان بیانیه اول می 2014 میلادی:

سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ] بنگلادیش[

مرکز مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ]بلجیم[

حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست]فرانسه[

اول می، 2014 میلادی