29/3/1393

نوشته شده توسط: الف "بهار"

انتخابات" پوشالی 24 جوزا ، باز چهره گشایی کرد:

اهالی خُلم زیر ساطور "جمعیت" و "جنبش"

 

هویداست که پروسه ی "انتخابات " کنونی حاصل دماگوژی ژریم های ارعابگر و خونخوار چون امریکا و دیگر کشور های امپریالیستی است که با نواختن ناقوس "دموکراسی " و معرفی دروغین آزادی های رنگارنگ در جهان ، صیادی میکنند . و برای منافع خویش و ابقای رژیم های فرسوده و خون آشام شان تقلا میکنند و در هر جایی از دنیا که دانسته باشند منافع شان نهفته است ، با یاری اجیران و جواسیس خویش آن کشور را اشغال میکنند، که کشور ما افغانستان نیز یکی از کشور هایست که با یاری و زمینه سازی اجیران داخلی در سال 2001 توسط کشور های امپریالیستی ، که در راس شان اشغالگر "مقدس" ( "امریکا" این پیامبر دموکراسی و آزادی وارونه که ظاهرش دل ابلهان را میرباید) قرار داشت و فتوای اشغال کشور های عقب نگهداشته شده را بر شرکا اش صادر میکند ، اشغال شد . که ثمره اش را آیینه وار مشاهده میکنیم .

با وجود میلیارد ها دالر هزینه و "کمک" در افغانستان ، طاعون بیکاری و فقر هر روزه بیشتر میشود و نا امنی شیوع پیدا نموده است ، حکام محلی + اجیران دست پرورده ی شان روز بروز چاقتر میشوند ، باز-تولید طالبان سرعت می یابد و زمینه های ایجاد ترس و ارعاب بالای مردم گسترده تر میشود.

از یک سو با جو ریختن به آخور اجیران شان که تازه از اصطبل بوناک بدر آمده اند ( آنان را تا مدتی که نیاز است ) سیر نگهدارد و مصروف پول اندوزی و تجملات و "نیکتایی" کند . تا مبادا سر بر آخور دیگران خم نکنند ، و یا هم فکر طغیانگری در مغز انحصار شده ی شان تجلی نکند، واز سوی دیگر ، باز-تولید طالبان را بیشتر ساخته است تا زمینه ی ترس و ارعاب و دهشت را بر دل و روان مردمان فقر زده ی این مرز و بوم مستولی سازند و بدین وسیله، پروژه ی جنگ با تروریسم جهانی را که ساخته و پرداخته ی خودشان اند را دوام دهند . تا از این طریق حضور همیشگی خویش را در منطقه مشروعیت بخشند.

امتیاز دهی به اجیران و ایجاد ترس و ارعاب "نامرئی" بالای مردمان کشورهای اشغال شده ، شیوه و خصلت ذاتی امپریالیسم جهانی است که از این طریق بتواند بر سود جویی و بقا اش در آن کشورها ادامه دهد .امپریالیسم هر کشوری را که اشغال نموده از همین گزینه ها به نفع اش استفاده برده است .

پهلوی دیگر دموکراسی وارداتی امپریالیسم جهانی در کشور های اشغال شده راه اندازی انتخابات پوشالی یعنی همان انتصاب حاکمان پوشالی ( آنهم انتخاباتی که با انواع تخطی و تخلف دست پرورده های خودش را به اریکه ی قدرت می نشاند ) مزورانه توسط "مردمان آن کشورها "است. این برای آن است تا نظامهای اشغالگر برای اینکه خاک بر چشمان جهانیان و مالیات دهندگان شان افگنده باشند ، نظامهای دست نشانده ی شان را سرگرم راه اندازی "انتخابات ها" و امثالهم مینماید.

مردم افغانستان ، در جریان امسال دو دور انتخابات پوشالی ریاست جمهوری را سپری نمودند که هر دو دور مملو از تقلب و تخطی به پایان رسید . و اما در جریان مبارزات "انتخاباتی" کاندیدا های ریاست جمهوری از هر وسیله ی استفاده بردند تا به گفته ی خود شان به تعداد حواریون شان افزوده شود . بازار "انتخابات" میان کارگزاران امپریالیسم و ارتجاع، گرم بود و هر روز گرم تر میشد . محافل و ضیافت ها یکی پی دیگری برگزار میشد و وعده و وعید های شاخدار برای دعوت شده گان ابلاغ می گردید.

سران گروه ها و احزاب متخاصم که زمانی تشنه ی خون همدیگر بودند ، امروز خصومت و جنایات شان را "کنار گذاشته" و ائتلاف ها تشکیل دادند تا باشد که در "انتخابات " 93 از راه مشروع و قانونی زمام امور را در دست گیرند تا که از کمک ها و امتیازات اشغالگران بیشتر بسود خویش استفاده برند.

بازار کمپاین های انتصاباتی در سراسر کشور به تعبیر پوشالیان "داغ" و "آتشین" بر گزار میشد که ولسوالی خلم (تاشقرغان) نیز شاهد این کمپاین های "داغ" بود. زیرا ولسوالی خلم هم روزگاران سخت مسلمان جنگی احزاب جهادی را تجربه نموده است. و به همین خاطر هواداران و قوماندانک های محلی از بقایای احزاب جهادی را با خود دارد.

نکته ی درخور بحث ما از اینجا آغاز میشود اینکه کمپاین های انتخاباتی در ولسوالی خلم بشکل تهدید آمیز و ارعاب گونه انجام میشد و در هر کوچه و پس کوچه ی خلم یک قوماندانچه ی جمیعتی-جنبشی یک محل کمپاین باز نموده بودند و با شعارها و وعده های چرب و شیرین دروازه ی شان بروی اهالی خلم باز بود .

اهالی خلم از اینکه سال نحس ، سال سیلابها و سال بیحاصلی را آغاز نموده بودند گاهی برای رفع گرسنگی و گاهی هم جبراّ توسط قوماندانک های جمعیتی- جنبی و یا هم بنابر دعوت جبری سران احزاب جمعیت و جنبش که دو نماینده ی پر قدرت در ولسوالی خلم دارد به محل کمپاین ها حاضر میشدند.زیرا بعداز ویرانیهایکه سیلاب های موسمی زیان های هنگفتی را بر اهالی این ولسوالی بار آورده بود ولسوالی خلم نقطه ی توجه انجیوهای ظاهرا امداد رسان قرار گرفته بود. و طبق آمار بدست آمده سیلابها حدود بیشتر از 600 منزل مسکونی را یا کاملا و یا هم قسما تخریب نمود و باعث تخریب و از میان رفتن حاصلات صدها جریب زمین زراعتی زیر کشت شده است . و به همین دلیل امسال را اهالی خلم (سال نحس) نام نهادند.

امداد ها و کمک های مشمول مواد اولیه ی زندگی که توسط نهاد ها و موسسات مدد رسان برای اهالی آسیب دیده ی خلم رسیده بود و زیر سایه ی مقامات دولتی و قوماندانک های حزبی برای آسیب دیده گان توزیع میشد و از اینکه وضعیت معیشتی آسیب دیده گان نگران کننده بود به همان لحاظ کمک ها عاجل و بدون سروی دقیق صورت می پذیرفت. پروسه توزیع "کمک" ها زیر سایه حاکمیت دژخیمان "جمعیتی" و "جنبشی"، سبب شد که افراد غیر متضرر هم از اینکه با هیت توزیع امداد ها قرابتی داشته است باربار از کمک ها به نام متضررین استفاده بردند . از سوی دیگر بنابر گفته ی یک تن از رضا کاران توزیع امدادها که نخواست اسمش برده شود چشم دید هایش را چنین بیان نمود:

" حدود 1400 بوری آرد که از نهاد های مختلف وارد ولسوالی خلم شد و بعداز تسلیمی در گدام دولتی که برای همین منظور ها استفاده میشود تخلیه گردید و بعد تعداد 650 بوری آرد که بمنظور توزیع به محل کمپاین تیم اصلاحات و همگرایی توسط اسدالله "شریفی" نماینده ی پارلمان و یکتن از بستگان حزبی والی بلخ میباشد برده شده است و توزیع هر بوری آرد برای آسیب دیده گان از آدرس تیم اصلاحات و همگرایی و به ازای دادن رای برای عبدالله عبدالله صورت گرفته است و متباقی 750 بوری آرد توزیع ناشده میان ولسوال خلم ، قوماندان امنیه خلم و قوماندانک های محلی تقسیم شده است ."

جدا از خیانتکاری ها در توزیع آرد برای آسیب دیده گان ، مدیر معارف خلم طی نشستی با اعضای معارف و مدیران مکاتب ولسوالی خلم آنان را در جلسه ی رسمی تهدید گونه گفته است که باید به عبدالله عبدالله رای بدهند و در غیر آن وظایف شان از ایشان گرفته خواهد شد. و از سوی دیگر ، نماینده ی پارلمان خلم ( اسدالله "شریفی") ،نماینده گان و قریداران محل را فرا خوانده و با تهدید و ارعاب و با بیان اینکه اگر به عبدالله عبدالله رای ندادید برق ولسوالی خلم را قطع خواهم نمود و همه خانه های شان را به گور مبدل خواهم ساخت، اهالی خلم را ناگزیر به اشتراک در روز انتخابات نموده و تاکید داشته که باید به نامزد مخشص حزب جمعیت اسلامی یعنی عبدالله عبدالله رای بدهند.

این بود چهره ی کمپاین انتخاباتی و شیوه ی اخذ رای در ولسوالی خلم و سوء استفاده و ایجاد ترس و ارعاب میان مردمان توسط احزاب چتل جهادی و "جنبش اسلامی". همین نمونه خود میرساند که آخور بسته گان "اصلاحات و همگرایی" و "تحول و تداوم" به تنها چیزی که می اندیشند همانا پر نمودن جیب های خود و ادای دین به ارباب خونخوار شان یعنی امپریالیسم جهانخوار است و بس.