نه با طالبان نه با رژیم پوشالی، دوشادوش خلق های آزادیخواه ولسوالی سیاه گرد غوربند!

 

خلق های آزادیخواه ما همانگونه که در برابر اشغالگران و رژیم دست نشانده( نه) گفته و از انقیادطلبی ملی گریزان اند، همانگونه در برابر ارتجاع "طالبی" به مثابه نیرو های مزدور آی.اس.آی و ارتجاع منطقه بیزار بوده و نیک میدانند که طالبان به مثابه ء یک گروه مزدور ساخته و پرداخته امپریالیست ها بوده اند. خلق های ما به یاد دارند که چگونه آمریکا-شرکا طالبان را "خلق" کردند و سپس آنان را بر گرده مردم سوار نمودند. نیز مردم آزاده ء ما به یاد دارند که چگونه طالبان به مثابه ء یک نیروی مزدور با مستولی شدن بر کابل و سایر ولایات، کشور را در آغوش پاکستان رها کردند و عملا افغانستان را به یک مملکت اشغال شده از سوی "میجر" های پاکستانی مبدل ساختند. صدر سراج سکدر زمانی در مورد استعمارگری های پاکستان در بنگال شرقی به درستی گفته بود: نیمه مستعمره میتواند مستعمره داشته باشد. در زمان طالبان، پاکستان که خود یک نیمه مستعمره بود، بخش معتنابهی از خاک ما را تحت اسارت و اشغال استعماری خویش در آورده بود و تز رفیق سکدر در مورد خاص ما نیز صدق میکرد. خلق های ما میدانند که "مقاومت"‌طالبان در برابر اشغالگران، از سویی در خدمت اشغال کشور قرار داشته و مسیر مقاومت ملی را به انحراف میکشاند و از سوی دیگر استیلای گروه ء‌مزدور "طالبی"‌بر بخش هایی از مملکت، دوباره ما را بسوی "صوبه"ء پاکستان شدن میکشاند. خلق ما از گذشت روزگار آموخته اند. روی این آموزش است که آنان در برابر گروه وحشی طالبان، به موازات مقاومت در برابر رژیم پوشالی و اشغالگران، ایستاده گی نموده و از شرافت مادر وطن دفاع میکنند. سازمان کارگران افغانستان همیشه شعار ( نه با طالبان، نه با رژیم پوشالی، دوشادوش خلق های آزادیخواه کشور) را بلند نموده است. در مورد خاص خلق های سیاه گرد، ما به نوبه ء‌خویش رشادت و میهن دوستی خلق های آزادیخواه آن منطقه را که در برابر ارتجاع طالبی دست به قیام زده اند، می ستاییم و برایشان پیام میدهیم که فریب تیکه داران رژیم پوشالی را نیز نخورند، و همانگونه که به طالبان وحشی (نه) گفتند، به پوشالیان رژیمی نیز (نه) گفته و به این ترتیب، دفاع راستین از استقلال خویش به عمل آورند. باشد که همبسته گی و همسویی بنیادین خلق های آزادیخواه ما منجر به مقاومت واقعی ملی، مردمی و انقلابی گردیده و طی جنگ خلق ظفرمند، بساط اهریمنان اشغالگر و پوشالیان مزدور شان در نوشته آید، و مزدوران طالبی نیز به گورستان تاریخ روانه گردند. در آنصورت است که خلق های ما میتوانند که بنیاد افغانستان نوین را با خشت های دموکراسی نوین گذارند. حصول استقلال واقعی در گرو راه اندازی و پیشبرد اصولی و تا به آخر استوار جنگ ممتد خلق است، جنگی که خلق را در برابر ارتجاع و اشغالگران بسیج و مسلح نموده‌و آنان را مستعد و توانا گردانیده و راه را برای استقرار دیکتاتوری دموکراتیک خلق ها هموار میسازد. ما خلق ها را به مقاومت همه جانبه در برابر اشغالگران و ارتجاع فراخوانده و هرگونه تلاش های مقاومت شکنانه را محکوم میکنیم. خلق آزادیخواه به نیروی مترقی و پیشتاز نیاز دارد تا اندیشه ء انقلابی و بذر مقاومت انقلابی را در میان شان بکارد. آنگاه است که جوانه های انقلاب، نوید سبز پیروزی خواهد بود.

پیروز باد مقاومت خلق های ما در برابر اشغالگران و ارتجاع

واژگون باد رژیم پوشالی شاه شجاع ثالث!

جنگ خلق آری! انقیاد طلبی هرگز!

انقلاب زنده باد

سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)

یازدهم حوت 1392 خورشیدی