11/11/2014

گزارش از : الف بهار

سوما ای . بی . سی و دزدی در روز

Suma Afghan Building Consulting in Kabul (Suma - A.B.C)

ولسوالی خلم در تقاطع ولایات بلخ سمنگان و کندز قرار گرفته و از لحاظ موقعیت استراتیژیکی یگانه گذرگاه عموم ولایات شمالی و جنوبی کشور میباشد که از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و چندین ولایات را بهم پیوست میدهد . بنابر همین منظور "وزارت فواید عامه" رژیم پوشالی با همکاری بانک انکشافی آلمان مصمم بر این شدند تا راه مواصلاتی خلم-کندز که حدود 119 کیلومتر امتداد دارد را قیرریزی کنند تا که به بهانه ایجاد سهولت در رفت و آمد اهالی ولایات کندز، تخار و بدخشان به جانب ولایت بلخ در حقیقت امر لوجیستیک رژیم پوشالی و نیروهای اشغالگر را بهبود بخشند . زیرا راه مواصلاتی مزار- بغلان کندز تقریبآ دو برابر از هم فاصله دارد. بدین منظور در سال 2008 میلادی حدود 2.8 کیلو متر سرک از داخل شهر خلم به سمت کندز و 5.6 کیلو متر از مرکز ولسوالی چهاردره ی کندز به جانب ولسوالی خلم قیر ریزی شده بود که این حدود شامل فیز اول پروژه ی متذکره نمیشود.

کار عملی قیر ریزی فیز اول و دوم سرک خلم کندز در سال 2011 میلادی آغاز شده و تا کنون حدود 32 کیلومتر مربع سرک مذکور از جانب ولسوالی خلم به سوی ولسوالی چهار دره ی کندز قیر ریزی شده است . تطبیق کننده ی این پروژه شرکتی بنام " TI " که "نیمه افغانی" و نیمه خارجی است ؛ میباشد. پروژه ء عمرانی شرکت ساختمانی "TI "همین 32 کیلومتر سرک را که هم اکنون کارقیر ریزی اش به اتمام رسیده است، به ارزش [1]6.17 میلیون دالر امریکایی از وزارت فواید عامه ی کشور به اجاره گرفته است و تمویل کننده ی این پروژه بانک انکشافی المان میباشد . بعدها شرکت "TI " پروژه ی مذکور را به شرکت تطبیق کننده ی دیگری بنام سوما ( Suma Afghan Building Consulting in Kabul ) واگذار نمود و شرکت ساختمانی سوما کار تطبیق قیر ریزی سرک مذکور را بدوش گرفت .

 

کار ساخت و ساز سرک مذکور با تاراج منابع طبیعی خلم آغاز یافت و هزاران متر مکعب سنگ را که به ارزش ده ها میلیون افغانی میشد از منابع طبیعی این منطقه به یغما بردند . سنگ غرقه ( سنگ دریایی که برای لایه های تحتانی سرک بکار میرود( را از تپه های این ولسوالی به اجبار دزدیدند و صرف پروژه ی مذکور نمودند. تاراج علنی این احجام بزرگ سنگ صدمات هنگفت مالی را به نهاد های عایداتی رژیم پوشالی از جمله ریاست معدن ولایت بلخ وارد نموده است . تا هنوز هیچ مرجعی برای بازپرس و جلوگیری چنین دزدی آشکارا اقدام ننموده است . قرار اظهار نظرات اهالی منطقه ، آنان چندین بار جهت جلوگیری از به کار گیری و تاراج شرکت ساختمانی سوما از منابع طبیعی به مقام ولسوالی شکایت نمودند و اما ولسوال منطقه به حرفها و شکایات اهالی پشت پا زده و گوش ننموده است. زیرا ، شرکت ساختمانی سوما مقداری از ارزش منابع تاراج شده را با ولسوال خلم تقسیم مینموده است و به همان خاطر ولسوال خلم شکایات اهالی را نادیده گرفته و موضوع را پی گیری نکرده است .

جدا از تاراج منابع طبیعی منطقه ، که در چنین رژیم کثیف یغماگری و دزدی هر گونه منابعی ملی و عامه مود*[2] شده است . شرکت ساختمانی سوما ، جنایت بزرگتری انجام داده است : دست مزد 8 هفته ی حدود 200 نفر از کارگران ماهر و غیر ماهر را که از خود منطقه میباشند و در امر انجام کار های غیر مسلکی از جمله هموار کاری پیاده رو ها و سنگ کاری جویچه های دو طرف سرک استخدام نموده بود را به بهانه های گوناگون نپرداخته است . و بنابر گفته ی کارگران ، مسول منطقه ی شرکت سوما که بنام رئیس بابری یاد میشود و به احتمال قوی مسول عمومی شرکت نیز می باشد کارگران را با الفاظ و القاب نا شایست و توهین آمیز توبیخ مینماید و آگاهانه از پرداخت دست مزد آنان سر باز زده است .

با وجود تلاش و در خواست مکرر کارگران از مقام ولسوالی خلم برای رسیدگی به جنایت بزرگ انجام شده و برای باز پس گیری دست مزد هایشان که توسط شرکت ساختمانی سوما دزدیده شده ، ولسوال خلم هیچ اقدام عملی تا فعلا انجام نداده است، و از دزدانی چون او، هرگز متصور نیست که دست به اقدامی بزنند. تنها اقدام عملی جهت واپس گیری و حفظ دارایی های عامه و منابع طبیعی، میتواند از سوی خود کارگران خلم صورت پذیرد. کارگران خلم باید نیک بدانند که نپرداختن دست مزدهایشان در پیوند تنگاتنگ با همان ستمی است که بر منابع طبیعی و دارایی های عامه رفته است. تنها وحدت رزمنده ء‌کارگران است که عرصه را بر تاراجگران و دزدان منابع طبیعی و دارایی های عامه تنگ نموده، طلیعه ظفرنمون انقلاب دموکراتیک نوین خواهد گردید.

 [1] $17.6 million

[2] mode